STATUT - caltur kalisz

caltur
Title
Przejdź do treści
STATUT
Kaliski Klub Campingu i Caravaningu ,, CALTUR „ Kalisz z siedzibą w kaliszu ul. Wrocławska 33
 
skrót KKCC
 
 
Rozdział I  -  Postanowienia ogólne

&1.
Kaliski Klub Campingu i Caravaningu zrzesza osoby uprawiające turystykę campingową i caravaningową.

&2.
Terenem działania KKCC jest obszar Polski oraz pozostałych państw na świecie

&3.
Klub może być członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu z siedzibą w Warszawie

Rozdział II -  Cel i zadania

&1.
Celem Klubu jest zrzeszanie osób i jednostek organizacyjnych zainteresowanych uprawianiem turystyki campingu i caravaningu

&2.
Zadania Klubu

1. Propagowanie idei campingu i caravaningu jako formy aktywnego wypoczynku indywidualnego i zbiorowego
2. Pomoc członkom klubu i ich rodzinom w uzyskaniu uprawnień turystyki campingowej i caravaningowej
3. Organizowanie wycieczek , zlotów oraz innych imprez związanych z turystyką caravaningową i campingową
4. Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego dla członków i ich rodzin
5. Szerzenie kultury turystycznej w kraju i za granicą z uwzględnieniem ochrony przyrody i zabytków.
6. Współpraca z innymi klubami o podobnym profilu w kraju i zagranicą
7. Klub może zrzeszać koła , sekcje zakładowe ,dzielnicowe itp. wg oddzielnego regulaminu
 

Rozdział III – Prawa i obowiązki członków zrzeszonych w KKCC
&1.
 
1. Członkiem klubu może być każdy pełnoletni obywatel , który wypełni deklarację członkowską , opłaci składki oraz uprawia turystykę campingową lub caravaningową.
 
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem klubu bez prawa głosowania i kandydowania

&2.                                                                                               
Członek klubu ma prawo:

1.     Uczestniczyć  w zebraniach klubu
2.     Wybierać i być wybieranym do władz klubu
3.     Brać udział w imprezach i zlotach organizowanych przez klub KKCC Lub inne kluby o podobnym profilu
4.     Występować z wnioskami i uwagami dotyczącymi klubu i jego członków
5.     Ma prawo zostać członkiem nadzwyczajnym PFCC

&3.
Obowiązki członka klubu

1.     Każdy członek klubu ma obowiązek uczestnictwa w walnym zebraniu
2.     Czynnie uczestniczyć w działalności klubu
3.     Przestrzegać postanowień statusu klubu
4.     Przestrzegać koleżeństwa i wzajemnej pomocy
5.     Chronić i pomnażać majątek klubu
6.     Regularnie opłacać składki członkowskie
7.     Termin opłaty składki członkowskiej do 08-marca  każdego roku
8.     Wysokość składki za rok następny ustala się na drugim walnym zebraniu kończącym rok caravaningowy

&4.
Członkostwo w klubie ustaje na skutek

1.     Dobrowolnego wystąpienia
2.     Nie płacenia składek w wyznaczonym terminie nie póżniej niż 30 dni od wyznaczonego terminu
3.     Nie brania czynnego udziału w realizacji zadań klubu
4.     Nie przestrzeganie postanowień Statusu klubu
5.     Nie dbanie o dobre imię klubu oraz polskiej turystyki campingu i caravaningu na terenie Polski jak również za jej granicami

&5
Nagrody i kary

1. Za aktywną pracę w klubie członek może zostać wyróżniony lub nagrodzony
2. W przypadku naruszenia postanowień klubu można udzielić członkowi kary upomnienia , nagany  do wykluczenia włącznie
3. Uchwały o nagrodach i karach podejmuje zarząd klubu


 
Rozdział IV – Struktura Organizacyjna Klubu     
 

&1.

1.    Organami Klubu są;
a- Walne zgromadzenie
b- Zarząd Klubu
c- Komisja Rewizyjna
d- Sąd koleżeński

2.    Kadencja zarządu , komisji rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego trwa cztery lata

&2.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym i są ważne przy obecności minimum 50% + 1 członków klubu w pierwszym terminie. I bez względu na ilość członków w drugim terminie
 

&3.
Organy Klubu pochodzą z wyborów przeprowadzonych przez Walne Zebranie

&4.
Walne Zebranie

1.    Walne zebranie jest najwyższym organem Klubu
2.    Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd klubu dwa razy w roku.
a-    Termin pierwszy w okresie dwóch miesięcy przed terminem organizacji zlotu nie później niż przed 31-03-danego roku
b-   Termin drugi po zakończeniu sezonu caravaningowego
3.    W Walnym zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie klubu
4.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy
a-    Uchwalenie regulaminu i wnoszenie zmian i poprawek
b-    Uchwalenie programu i kierunku działania
c-    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu klubu
d-    Określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich
e-    Wybór zarządu ,komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
f-     Decydowanie o rozwiązaniu klubu

&5.
Na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek minimum1/3 ilości członków klubu Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania  w ciągu miesiąca od daty podjęcia Uchwały lub złożenia wniosku przez członków.
 

Zarząd Klubu

1.     Zarząd klubu kieruje bieżącą działalnością klubu
2.     Zwołuje Walne Zebranie i ustala porządek obrad
3.     Zarządza majątkiem klubu
4.     Zarząd składa się z czterech członków ;
–prezes  klubu
- wiceprezes klubu
- skarbnik klubu
- dyrektor d.s. artystycznych
5.     Zakres czynności oraz ich podział dokonuje zarząd na swoim posiedzeniu
6.     Zarząd klubu zbiera się w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał
7.     W przypadku odejścia członka zarządu pozostali członkowie zwołują zebranie uzupełniające

Komisja Rewizyjna.

1.     Komisja rewizyjna składa się z dwóch członków w tym przewodniczący i sekretarz
2.     Do zadań komisji należy kontrola nad działalnością zarządu klubu
3.     przedstawienie walnemu zebraniowi sprawozdania ze swej działalności
4.     W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu nie zgodne ze statusem komisja niezwłocznie powiadamia Zarząd oraz Walne zebranie na najbliższym posiedzeniu
5.     Posiedzenie komisji powinno odbywać się raz na kwartał
6.     Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami zarządu ani sądu koleżeńskiego.

Sąd Koleżeński

Sąd koleżeński składa się z trzech członków w tym przewodniczący sekretarz
Do sądu koleżeńskiego należy;
1.     przyjmowanie , rozpatrywanie  i zajmowanie stanowiska w sprawie odwołań członków klubu w przypadku udzielenia im regulaminowych kar
2.     rozpatrywanie spraw spornych
3.     przedkładanie Walnemu zebraniu sprawozdań ze swej działalności
4.     członkowie sądu koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami zarządu ani komisji rewizyjnej

Fundusze Klubu

1.     Fundusze klubu powstają ze składek członkowskich ,darowizn , spadków ,zapisów , dochodów z majątku klubu oraz ofiarności publicznej
2.     Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki , zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.


Wróć do spisu treści